Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 4 
Next page End  

Algemene Voorwaarden 
Artikel 1 Algemeen
1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De.n.K. Duits-
Nederlandse communicatie, advies en service, Scheen 82,
8501 HJ Joure,  hierna te noemen “Gebruiker”, en een
Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering
waarvan door Gebruiker derden dienen te worden
betrokken.
3.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven
voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
5.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in
deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of
meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan
dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
7.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in
deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze
situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
algemene voorwaarden.
8.
Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen
de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden
te verlangen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1.
Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.
Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden
gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
3.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn
exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders  aangegeven.
4.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte
punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker
anders aangeeft.
5.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot
het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen
of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang,
uitvoering en wijzing overeenkomst; prijsverhoging
1.
De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van
de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor
de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale
termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
3.
Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op
dat moment bekende stand der wetenschap.
4.
Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404
en 7:407 lid 2  BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.
Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde
derden in het kader van de opdracht werkzaamheden 
worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een
door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de
Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.
Levering geschiedt af bedrijf van  Gebruiker. De
Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het
moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met
het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken
op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering
gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop
zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
7.
Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende
fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren.
8.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan
Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
9.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens,
waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt,
heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de
Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn
vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de
gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens. 
10.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat
het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is
om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig
en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst
overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt
gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen  werd. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of
verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst
kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van
uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt
de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
uitvoering.
11.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder
begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om
daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen Gebruiker  bevoegde persoon en
de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de
uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,
daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst
levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de
Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te
zeggen of te annuleren.
12.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien
dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.
13.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de
deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever