Navigation bar
  Print document Start Previous page
 2 of 4 
Next page End  

aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker
daardoor direct of indirect ontstaan.
14.
Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast
honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker
niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit
honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat
geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit
een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs
van grondstoffen, Ionen et cetera of op andere gronden die
bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren.
15.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een
wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en
plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een
beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring
te ontbinden, tenzij Gebruiker
-
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op
basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit
te voeren;
-
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een
bevoegdheid of een op Gebruiker rustende
verplichting ingevolge de wet;
-
indien bedongen is dat de aflevering langer dan
drie maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zal plaatsvinden;
-
of, bij levering van een zaak, indien is bedongen
dat de aflevering langer dan drie maanden na de
koop zal plaatsvinden.
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van
de overeenkomst
1.
Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op
te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de
overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht
is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de
zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk  overeengekomen condities zal nakomen.
2.
Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of
indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden
gevergd.
3.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van
de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit
de wet en overeenkomst.
4.
Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is
hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is,
is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
6.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-
nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang
te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich 
meebrengt, dan  worden deze aan de Opdrachtgever in
rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze
kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,
tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van
betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven –
ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een
andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te
annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat
geval onmiddellijk opeisbaar.
9.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of
gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die
werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte
zaken, vermeerdert met de eventuele  aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 5 Overmacht
1.
Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komt.
2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in
staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in
het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder
begrepen. Gebruiker heeft  ook het recht zich op overmacht
te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat
Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.
Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
4.
Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van
overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om
het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze
factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
5.
In geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en persoonlijke
omstandigheden (begrafenis) van Gebruiker geldt volgende
bepaling: In geval dat Gebruiker in verband met boven
genoemden redenen die werkzaamheden langer als 2
maanden niet kan uitvoeren, geldt dat de opdrachtgever de
overeenkomst schriftelijk man ontbinden zonder dat de
Gebruiker schadeplichtig is. 
Artikel 6 Betaling en incassokosten
1.
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in
de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om
periodiek te factureren.
2.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige
betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is  alsdan een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd
is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag. 
3.
Gebruiker heeft  het recht de door Opdrachtgever gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering
van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de