Navigation bar
  Print document Start Previous page
 4 of 4 
Next page End  

gebruik van de door  Gebruiker aan Opdrachtgever
geleverde vertaling. Dubbelzinnigheid of andersoortige
gebreken in de door de Opdrachtgever aangeleverde te
vertalen tekst ontheft Gebruiker van iedere
aansprakelijkheid. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor
schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging
van de aan Gebruiker toevertrouwde manuscripten,
documenten, papieren en boeken, tenzij Gebruiker opzet of
grove schuld te verwijten valt. Gebruiker is evenmin
aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge
van het gebruik  van informatietechnologie en
telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport
of de verzending  van informatie(dragers) of de
aanwezigheid van computervirussen in door Gebruiker
geleverde bestanden of informatiedragers. Gebruiker is
nimmer aansprakelijk voor informatie of inlichtingen
verschaft door derden. 
8.
In geval van advisering blijft de opdrachtgever zelf
verantwoordelijk voor het wel of niet opvolgen van het
advies. Gebruiker kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld
worden. 
Artikel 10   Vrijwaring
1.
De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak
aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien
Gebruiker  uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden
Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal
voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 11   Intellectuele eigendom
1.
Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor
die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht
de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden
wordt gebracht.
Artikel 12    Toepasselijk recht en geschillen
1.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien
aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Wens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2.
De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
3.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamper van
Koophandel in Leeuwarden.
2.
Van Toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie
c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen
van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is
steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
(19.05.2008)